Geschiedenis van de koninklijke fanfare st. Ceacilia Jabeek

Het begin

Op 29 juni 1905 namen enige vooruitstrevende ingezetenen van Jabeek het initiatief om een uitstapje te maken naar het Volksfeest van De MAFEIOCLUB te Merkelbeek. Deze groep bestond uit de heren Leo Cremers, Joseph Janssen, Nic Penners,H. Raats, Jos Meertens, Aug. Cremers, Gerard Mengelers, Kleuters, Fr. Adams en A Kuijpers.

Om in Merkelbeek zo goed mogelijk te verschijnen, werd besloten een tamboer met trom te zoeken. Dhr. Th. Kuijpers stelde zich hiervoor beschikbaar. Voor het vertrek moest iedereen twee Mark borg storten en wie niet meeging of niet op tijd mee naar huis kwam, was zijn twee Mark kwijt. Er werd dan ook met alle betrokkenen vertrokken naar het feest. Onderweg werd op aandringen van Joseph Janssen besloten het stuk “Den Uil” op te voeren. Zo werd onderweg flink gerepeteerd aan dit stuk. Na aankomst in de feestweide werden ze allen hartelijk ontvangen door de voorzitter Jos van Eeghem. De uitvoering van “Den Uil” ging uitstekend. Eenmaal in café Mengelers teruggekomen, werd besloten om ook een volksfeest te houden en wel op kermiszondag 17 september 1905. De twee Mark die gestort waren bleven alvast in de kas. Leo Cremers fungeerde in die tijd als secretaris en penningmeester. Op verzoek van Jos Janssen kreeg de vereniging de naam Fidelitas.

Er werden nieuwe leden aangenomen. De eerste nieuwe leden waren de edelachtbare Heer Burgemeester Schoffelen en Jac. Bronneberg. Op 30 juni trokken Leo Cremers en Nic Penners er op uit om nieuwe leden te werven. Paul Haesen werd aangenomen als lid en zo steeg het ledental tot 19. Het bestuur bestond nu uit de volgende personen: P. Haesen, Leo Cremers, Nic Penners, Leo Meertens en Jac. Bronneberg.

Aan het volksfeest op kermiszondag 17 september 1905 werd door de volgende verenigingen deelgenomen; Mafeio Merkelbeek (bestaande uit 53 leden), Harmonie St. Caecilia Bingelrade en de koninklijke schutterij St. Gertrudis Jabeek.

De openingsrede werd gehouden door Paul Haesen die in zijn toespraak vertelde: “Ook wij zien een schone toekomst tegemoet”, waarmee hij wilde zeggen dat uit dit feest de oprichting van een fanfare zou komen. Het feest slaagde uitstekend en bracht een batig saldo op van ruim fl. 250,-. Dit was een grote som geld voor die tijd!

De naam van de vereniging werd veranderd in Toneelvereniging “Oefening Baart Kunst”.

Op 6 januari 1906 werd de eerste toneeluitvoering gegeven onder leiding van Paul Haesen. De volgende werken werden opgevoerd; “De Vioolspeler van Germund”, “de Dorpsschoolmeester” en “de Zonen van de orgelbouwer”. In dit laatste werk speelde H. Mols mee, de latere voorzitter van de vereniging. W. Bronneberg voerde “de scheve Kroon” op.

De oprichting van de fanfare

Daarna werd begonnen met de notenleer onder leiding van P. Haesen. Er werd tweemaal per week gerepeteerd en er werd besloten tot de oprichting van een fanfare. Dhr. Kessels uit Tilburg kwam persoonlijk naar Jabeek en er werd onderhandeld over de aankoop van 20 instrumenten met oefenboekjes voor een geldbedrag van fl. 350,-. Op aanraden van Dhr. Kessels werden er 3 pistons, 6 bugels, 2 alto’s, 3 trombones, 3 baritons, 2 tuba’s, 1 bas en een trom gekocht. De fanfare St. Caecilia is officieel gesticht op 20 mei 1906, waarbij de reeds eerder genoemde namen de grondleggers waren van de fanfare St. Caecila. Bij de oprichting telde de fanfare 21 leden.

Vooral dhr. P. Haesen is een man geweest van grote verdienste voor de fanfare. Hij offerde zich als het ware op voor het korps, hij was dan ook de ziel en het middelpunt van de vereniging. Hij was dan ook zeer geliefd door zijn doortastend optreden zowel bij het bestuur als bij de leden. De instrumenten die gekocht waren, werden door Leo Cremers en Leo Meertens in Sittard aan het station afgehaald en werden op diezelfde dag aan de leden uitgereikt. Leo Cremers, Frans Peters en Leo Jeurissen kregen alledrie een piston. Jos Janssen, L. Meertens, Jac Bronneberg, A. Pennings, N. Penners en Henri Raats kregen een bugel overhandigd. Hubert Kreukels en Henri Mols kregen een alto en Hubert Janssen, Jos Mols en Antoon Ritzen kregen een trombone. Jos Meertens, Arn. Cremers en Henri Frijns kregen alledrie een tuba. Tot slot kreeg Piet Rademakers een bas en Piet Bronneberg een dikke trom. Er werd flink geoefend o.l.v. P. Haesen als dirigent van de fanfare.

Op 29 juni 1906, precies een jaar na de reis naar Merkelbeek, werd aan de dirigent P. Haesen een serenade gebracht. De fanfare speelde een samenspel uit de oefenboekjes en de Recrutenmars. Na afloop trok de fanfare met de Recrutenmars naar het oefenlokaal aan de Süsterseelderweg. Tijdens de september-kermis 1906 trok de fanfare met drie marsen, de Recrutenmars, Gallard en Feestgroet, door de straten van Jabeek. Dit tot genoegen van alle inwoners. Op 22 november 1906 werd het eerste Patroonsfeest (de St. Caecilia dag) gevierd. In de kerk werd het muziekwerk “Hommage á St. Cecile” opgevoerd. Dit muziekwerk wordt tegenwoordig nog steeds uitgevoerd op het patroonsfeest, maar ook bij andere gelegenheden.

In 1907 werd een feestconcert gehouden op Kermiszondag. Hieraan namen Harmonie St. Caecilia Bingelrade, fanfare Oirsbeek, fanfare Puth, Zangvereniging Doenrade, zangvereniging Douvergenhout en zangvereniging Oranje uit Schinveld deel. Dit feest viel jammer genoeg voor tweederde in het water. Ook werd in 1907 door de fanfare de processie opgeluisterd en tot de dag van vandaag heeft de vereniging steeds de Godsdienstige plechtigheden en kerkelijke feesten muzikaal opgeluisterd. Het drapeau werd in 1910 gekocht en heeft dienst gedaan tot 1980, toen werd er een nieuw vaandel aangeschaft.

Het oude vaandal hangt tegenwoordig in het Ontmoetingscentrum te Jabeek.

De koninklijke goedkeuring

In 1910 werd de koninklijke goedkeuring verkregen en de fanfare kreeg de naam “Koninklijke Fanfare St. Caecila”. Het bestuur was toen als volgt samengesteld: Leo Meertens (voorzitter), Leo Cremers (secretaris en penningmeester), Henri Pennings, J. Janssen en Nic Penners (overige bestuursleden).

Het verdere verloop

In de periode vanaf 1910 tot 1914 heeft de fanfare wel het grootste plezier gehad. De muzikale prestaties stonden in die tijd op een hoog niveau en er werd ieder jaar op kermiszondag een Zomerfeest gehouden.

In 1913 werd er bij Pergens een toneeluitvoering gegeven en in 1914 werd een zomerfeest gehouden in de weide van J. Bronneberg. Dit feest is helemaal verregend, het was zelfs zo erg dat de mensen niet uit de weide konden komen. Er werden met ladders en planken noodbruggen gelegd.

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog (1914) begon de mobilisatie en werden velen van de muzikanten opgeroepen om mee te vechten in de oorlog. Er werd nog tot 1917 gerepeteerd en ook werden tot die tijd nog de kerkelijke feestelijkheden opgeluisterd. In de periode van 1917 tot 1919 heeft de koninklijke fanfare tijdelijk stilgelegen.

De eerste secretaris/penningmeester was Leo Cremers. Toen hij zich bedankte, kwamen Hub Janssen (secretaris) en Andries Pennings (penningmeester) als zijn opvolgers. Toen Andries Pennings zich bedankte werd Hubert Janssen in 1919 penningmeester en kwam Louis Reubsaet als secretaris. Later werd Louis Reubsaet opgevolgd door Leo Daemen.

In 1920 bedankte P. Haesen zich als dirigent wegens drukke werkzaamheden op zijn bedrijf. Hij is van 1906 tot 1920 dirigent geweest van de koninklijke fanfare. P. Haesen volgde, na zijn aftreden als dirigent, burgemeester Leo Meertens op die van 1910 tot 1920 voorzitter was geweest bij de vereniging. P. Haesen heeft echter niet lang het voorzitterschap waargenomen, want reeds in 1921 werd Harrie Mols voorzitter en hij bekleedde deze functie tot 1953, waarna hij benoemd werd tot erevoorzitter.

Bij het aanvaarden van het penningmeesterschap door Hubert Janssen in mei 1919 was er sprake van een totaal bezit van fl. 58,23. Tijdens het St. Caeciliafeest werd er op de zaterdag en de zondag een toneeluitvoering gegeven door de leden van de vereniging. De toneelkostuums werden gehuurd en als grimeur werd dhr. Muller uit Sittard gevraagd.

Voor reparaties aan instrumenten werd in die tijd de trein genomen naar Kessels in Tilburg.

De opvolger van de dirigent P. Haesen was de heer Albert van de Camp uit Douvergenhout (Merkelbeek). Dit bleek een goede keuze te zijn. Onder leiding van deze kundige dirigent ging de koninklijke fanfare flink vooruit en was zij een graag geziene gast op de muziekfeesten en festivals die zij bezocht. Er werden in 1920 een aantal activiteiten gehouden o.a. een feestconcert, een flobertconcours, rad van avontuur en een chocolade- en bloempjesverkoop. In dit jaar werd ook het repetitielokaal geverfd en behangen.

In het jaar 1921 vermeldt het kasboek een ontvangst van fl. 3,90 wegens het verzuimen van repetities. Er was in die tijd vermoedelijk een soort boete ingesteld voor het niet aanwezig zijn op een repetitie. In 1922 werd er namelijk een soortgelijke post vermeld in het kasboek. Toneeluitvoeringen werden er dat jaar gehouden op 5 en 6 maart en op paasmaandag.

Ook was er een feestweekend met een concert, rad van avontuur en prijsschieten op 18 en 19 september in 1921.

In 1922 verregende wederom een door de koninklijke fanfare georganiseerd festival. Er waren 20 deelnemende verenigingenaanwezig op dit feest. Aan het einde van dat jaar had de vereniging een negatief saldo van fl. 2,62 in kas. Eind 1923 was er echter weer een positief saldo van fl. 92,63 in kas. In 1924 werd door de vereniging het carnaval in Sittard opgeluisterd.

Ook werden er in dat jaar drie nieuwe instrumenten aangeschaft voor een bedrag van fl. 125,00. Door de fanfare werden enkele toneeluitvoeringen gegeven met de werken “Ella de Vondelinge” en “de Drie Bedreven Minnaars”.

Voor het eerst werd er in 1925 door de leden van de fanfare deelgenomen aan een solistenconcours in Beek. Een solist uit de fanfare werd bekroond met een 3de prijs en een kwartet van de fanfare met een 2de prijs. In datzelfde jaar werd er ook nog door een viertal solisten deelgenomen aan een solistenconcours te Schinveld. Ook werden er wederom toneelstukken opgevoerd o.a. Guido de Vendier. In deze periode kregen de concoursplannen vastere vorm en er werd deelgenomen aan het muziekconcours te Hoensbroek. De fanfare speelde in de 3de afdeling en behaalde met haar 24 leden een 1ste prijs.

In 1927 werden er 29 uniformpetten aangeschaft, deze werden in het buitenland gekocht. Na het succes van 1925 had men de smaak te pakken en daarom ging de fanfare in 1928 naar het concours te Wessem. In de 2de afdeling werd met 28 leden de 1ste prijs behaald en had de fanfare het hoogste aantal punten en lof der jury!

In augustus 1930 werd er een feestconcert georganiseerd met prijskegelen en prijsschieten. Ook werden er in dat jaar een viertal nieuwe instrumenten aangeschaft.

Het 25 jarige bestaan van de koninklijke fanfare werd gevierd in 1931. Er waren toen een viertal jubilarissen, te weten: H.Mols (voorzitter), H. Janssen (penningmeester), P. Rademakers (lid) en A. Salden (drapeaudrager).

In 1932 werden wederom een zestal nieuwe instrumenten aangeschaft en in 1934 besloot de vereniging om nogmaals deel te nemen aan een groot muziekconcours, dit maal in ‘s-Gravenhage. Er heerste een grote spanning over wat men dit keer zou presteren. Het resultaat overtrof echter alle verwachtingen. De fanfare speelde in de 1ste afdeling en werd bekroond met de 1ste prijs, een lauwertak en het hoogste aantal punten van het gehele concours! De fanfare telde op dat moment 32 leden. De terugkeer naar Jabeek was een ware zegetocht. Normaal gesproken werd de fanfare na iedere bekroning steeds luisterrijk door de inwoners ontvangen, toch ditmaal overtrof de ontvangst alle verwachtingen.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de fanfare werd in 1936 een festival georganiseerd. Dit was een groot succes.

In 1937 werd deelgenomen aan de solistenconcoursen te Bingelrade en Schinveld. In Bingelrade haalde de solist Nic Cremers 98 van de 100 punten. Hij werd bekroond met een 1ste prijs met lof der jury en had het hoogste aantal punten van het gehele concours. In Schinveld haalde M. Rademakers 100 van de 100 punten. Ook hij werd bekroond met een 1ste prijs met lof der jury en het hoogste aantal punten van het gehele concours.

In dit zelfde jaar werd de dirigentfunctie weer vacant, aangezien dhr. Albert van de Camp zich bedankte onder dankzeggingvoor zijn bewezen diensten voor de koninklijke fanfare. De dirigeerstok kwam toen in handen van dirigent Joseph Ruijters.

De oorlogsjaren

Eer men goed en wel begonnen was en voordat men elkaar kende kwam de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog.

Gelukkig is de Jabeekse fanfare gespaard gebleven en is niemand van de koninklijke fanfare gevallen. De instrumenten bleven bij de leden. De kiosk, kegelbaan, banken, pupitters enz. werden bewaard door de voorzitter H. Mols. Het geld bleef in handen van de penningmeester H. Janssen. Toch werd er nog onder groot gevaar gerepeteerd.

Na de oorlog

Na de oorlog heeft de koninklijke fanfare weer haar beste krachten bijeen gebracht. De muzikale prestaties stonden al snel weer op een hoog peil. Zware muziekwerken werden uitgevoerd onder leiding van dirigent J. Ruijters en onderdirigent Jos Rademakers. In mei 1946 volgde het 40-jarig jubileumfeest van de koninklijke fanfare.

Het 50-jarig jubileumfeest werd gevierd van 19 t/m 21 mei 1956 in de feestweide van dhr. J. Frijns. Tijdens dit feest werden Harrie Mols en Leo Cremers, beide oprichters van de vereniging, gehuldigd met hun 50-jarig lidmaatschap.

De eerste uniformen van de vereniging werden gekocht in 1958. Tevens werd de fanfare toen uitgebreid met een 12 man sterke drumband waar Dhr. J. Walraven instructeur van werd. Tijdens een rondgang door de gemeente op kermiszaterdag 6 juni werden zowel de nieuwe uniformen als de drumband aan de inwoners getoond. De erevoorzitter van de vereniging, burgemeester J. Schoffelen, droeg, namens de inwoners, de oud Jabeekenaren en allen die de fanfare gesteund hadden, de uniformen en de drumband over aan de fanfare. Binnen tien maanden was het mogelijk gebleken het korps van uniformen te voorzien en een drumband op te richten. In zijn toespraak zei de burgermeester het volgende: “Het ongelovelijke hebt gij gepresteerd. Aan de vooravond van de Bronkkermis staat het korps nu aangetreden met een drumband en in prachtige uniformen”. Verder memoreerde de burgemeester de drapeaudrager, J. Salden, die in tien maanden tijd meer dan 10.000 kg papier inzamelde en de opbrengst daarvan in de kas stortte. De eerste tambour-maître en instructeur was dhr. Jacob Walraven. Kermiszondag werd de processie voor het eerst in uniform opgeluisterd.

In 1966 werd het 60-jarig jubileumfeest gevierd van 28 mei t/m 5 juni. Hierbij werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Leo Cremers (60 jaar), Lodewijk Cremers (40 jaar), Sjeng Houben (40 jaar), Leo Houben (40 jaar), Sjeng Janssen (40 jaar), Jos Rademakers (40 jaar), Jan Diederen (25 jaar) en Jac Goossens (25 jaar).

In september 1968 nam de vereniging deel aan het Bondsconcours te Wessem. Onder leiding van Jan Diederen werden de volgende werken uitgevoerd: A Foster Overture en Devon Fantasy. Met 306 punten behaalde de koninklijke fanfare een 1ste prijs met promotie naar de superieure afdeling. In het daaropvolgende weekend werd de koninklijke fanfare overweldigend gehuldigd. Burgemeester J. Schoffelen was zeer trots op zijn burgers en zei dat de fanfare heeft laten zien dat ook een kleine gemeenschap naar buiten toe groot kan zijn. Hij deelde verder mee dat de gemeenteraad had besloten een extra subsidie toe te kennen van fl. 1.000,00.

In 1970 volgde er een concertreis naar Nieder-Florstadt (Duitsland), waar zowel een concert werd gegeven in Nieder-Florstadt zelf als ook in de Kursaal in Bad Nauheim. Dit was voor de fanfare de eerste keer, maar zeer zeker niet de laatste keer. Het 65-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd in 1971. Tijdens het jubileumfestival van 20 mei t/m 29 augustus werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Leo Houben (50 jaar), Jos Geurts (40 jaar), Herman Janssen (40 jaar), Math Rademakers (40 jaar), Theo Cremers (25 jaar), Alfons Daemen (25 jaar), Hub Janssen (25 jaar), Hein Raats (25 jaar), Hub Rademakers (25 jaar) en J. Lousberg (25 jaar). Tevens ontving Herman Janssen uit handen van burgemeester J. Schoffelen een koninklijke onderscheiding.

Op zaterdag 24 juni 1973 was het dan zover, de gehele koninklijke fanfare kreeg nieuw instrumentarium. Hiermee was een bedrag gemoeid van ruim een halve ton, dit was bij elkaar gebracht door diverse acties en giften van gulle gevers.

Het was de eerste keer na de oprichting in 1906 dat de vereniging overging tot aanschaf van een compleet nieuw instrumentarium. Dit was echter noodzakelijk aangezien de vereniging overging van “hoog stemming” naar “laag stemming”.

In augustus 1975 ging de vereniging voor de tweede keer op concertreis naar Nieder-Florstadt. Wederom werd er in Nieder-Florstadt een concert gegeven als ook in het Kurhaus in Bad Nauheim. Deze concertreis was zeer geslaagd. Zelfs Duitse kranten schonken aandacht aan deze concertreis, waar vooral het concert in Bad Nauheim als zeer goed beoordeeld werd.

Van vrijdag 6 augustus t/m zondag 15 augustus 1976 werd het 70-jarig jubileum gevierd van de vereniging.

Tijdens dit jubileum werden een viertal jubilarissen gehuldigd met hun 40-jarig lidmaatschap. De jubilarissen waren Johan Broun, Jan Diederen, Pierre Geurts en Jac Goossens.

In 1977 ontvangt Sjeng Janssen uit handen van de loco-burgemeester J. Meertens uit Oirsbeek een koninklijke onderscheiding in verband met het meer dan 50 jarig lidmaatschap van de koninklijke fanfare. Ook de vereniging was bij de uitreiking in de zaal Roberts te Oirsbeek aanwezig.

In 1978 organiseert de fanfare voor het eerst een wijnfeest. Tijdens dit wijnfeest, dat gehouden werd van 6 t/m 8 oktober, werd op vrijdag 6 oktober de eerste wijnkoninging uitgeroepen. Dit was Rosanne Peters. Zij werd bekroond door burgemeester Drummen van Jabeek. Op zondag 8 oktober werden door de wijnkoninging en een delegatie van het bestuur de zieken en bejaarden in bejaardenhuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen bezocht. Tijdens de St. Caeciliaviering in november van datzelfde jaar werden Mathieu Thissen (50 jaar muzikant) en Gerrit Knooren (25 jaar) gehuldigd. Zij kregen het bondsinsigne opgespeld door de wijnkoninging Rosanne Peters.

Op 23 november 1980 werd door de fanfare deelgenomen aan het bondsconcours in Haaren (Noord-Brabant). Hier behaalde de koninklijke fanfare een 1e prijs met 298,5 punten in de superieure afdeling. De vereniging stond toen onder leiding van Wim Sturmans. In het daarop volgende weekend was er een druk bezochte receptie in het Ontmoetingscentrum te Jabeek om dit resultaat te vieren.

Van vrijdag 25 september t/m zondag 3 oktober 1981 werd het 75-jarig jubileum gevierd. Tijdens dit jubileum werden vele jubilarissen gehuldigd. Herman Janssen was 50 jaar lid, Math Gorissen en Jos van Aerle waren 40 jaar lid. J. Schoffelen (beschermheer), J.G. Renneberg (erevoorzitter), Jo Houben, Henk Cremers en Jan Janssen waren 25 jaar lid. Mia Broun-Raats en Tilla Diederen-Janssen waren beide 25 jaar lid van het Damesbestuur. J. Bronneberg, M. Bronneberg, J. Hazen, Fr. Reubsaet en Fr. Schoonbroodt waren 25 jaar lid van het Erebestuur.
Anita Snippe was 10 jaar lid van de drumband en Herman Janssen werd tevens als eerste benoemd tot “Erelid” van de vereniging.
Tijdens dit feest werd er door het Damesbestuur een nieuwe drapeau aangeboden. De oude drapeau, gemaakt in 1910, heeft vanaf 1981 een ereplaats gekregen in het Ontmoetingscentrum van Jabeek.
Op 23 oktober 1983 werden twee jubilarissen gehuldigd met hun 60-jarig lidmaatschap; Sjeng Janssen en Jos Rademakers. Ze waren op dat moment niet alleen 60 jaar lid van de vereniging maar ze speelden ook nog steeds hun partij mee op hun geliefde instrument, respectievelijk cor en bugel. Nic. Reubsaet zei in zijn toespraak tot de jubilarissen het volgende: “U hebt een diamanten kroon gezet op uw verdiensten voor de fanfare. Uw inzet, activiteit, karakter en trouw dwingen respect en waardering af”. Tevens werden beide jubilarissen benoemd tot “Erelid” van de vereniging.

Op 9 en 10 juni werd er wederom een concertreis gemaakt naar Nieder-Florstadt. Hierbij verzorgde de vereniging concerten in het Burgerhaus in Nieder-Florstadt en de Palmgarten in Frankfurt. Deze concertreis was zeer succesvol en zal nog bij veel leden van de vereniging in het geheugen zijn gegrift. De heenreis duurde iets langer dan gepland aangezien de reisleider zich in de weg had vergist. De inkwartiering geschiede bij gastgezinnen in Florstadt.

Op 21 juli 1985 werd door de verenging voor het eerst deelgenomen aan het WMC te Kerkrade. In de 1e divisie (superieure afdeling) werd onder leiding van dirigent Wim Sturmans een 1ste prijs behaald met 288 punten. Diezelfde nacht werd de tuin van de dirigent omgebouwd naar een camping door de jeugd van de fanfare. Op maandag 22 juli werd er al een receptie gehouden i.v.m. het behaalde resultaat.

Van vrijdag 19 september t/m 28 september 1986 vierde de vereniging het 80-jarig jubileum met een groots festival in een feesttent op de Maar. Tijdens dit jubileum werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Leo Bus (60 jaar bondsjubilaris), Johan Broun (50 jaar), Jan Diederen (50 jaar), Pierre Geurts (50 jaar), Jac Goossens (50 jaar), Theo Cremers (40 jaar), Alfons Daemen (40 jaar), Hein Raats (40 jaar), Jules a Campo ( 25 jaar lid van het Erebestuur) en Edmond Swelsen (25 jaar lid van het Erebestuur). In het laatste weekend van dit festival werden op vrijdag 26 september de muziekvrienden uit Florstadt begroet die enkele dagen in Jabeek vertoefden en er een goed verzorgd concert ten gehore brachten. Op zondag 28 september vertokken zij weer richting Florstadt.

Tijdens het St. Caeciliafeest in november 1987 werd mevrouw Lies Bus-Bosch gehuldigd met haar 25 jarig lidmaatschap van het damesbestuur. Tijdens het St. Caeciliafeest op 27 november 1988 werden de jubilarissen Mathieu Thissen (60jaar bondsjubilaris), Hub Janssen (25 jaar) en Mariëlle Snippe (10 jaar lid van de drumband) gehuldigd.

Op 28 april 1989 werden, voor de derde maal in de geschiedenis van de vereniging, nieuwe uniformen aangeschaft. Een en ander was mogelijk door de organisatie van een grote loterij in de periode 1988 tot 1989. De officiële overdracht vond plaats door het uitreiken van enkele uniformen aan een aantal bijzondere leden. Beschermheer Renneberg reikte een uniform uit aan het jongste lid, Arno Linssen; aan het oudste lid, Leo Bus. Dhr. Linssen. De voorzitter van het Erebestuur reikte een uniform uit aan het oudste, in dienstjaren, bestuurslid Mathieu Gorissen.

Op de laatste zondag van het wijnfeest in 1989 werd er voor de eerste keer in Jabeek een Luikse markt georganiseerd. Dit was een groot succes.

Tijdens de St. Caeciliaviering op 10 december werd dhr. Jos Rademakers gehuldigd met zijn 65-jarig lidmaatschap van de vereniging.

Zondag 21 oktober 1990 werd er door de fanfare deelgenomen aan het Bondsconcours te Sittard. In de sporthal te Sittard werden onder leiding van dirigent Jan Kitzen maar liefst 314 punten behaald in de superieure afdeling, dit resulteerde in een eerste prijs.

In 1991 bracht de vereniging wederom een bezoek aan Florstadt en in 1993 kwam de muziekvereniging uit Florstadt weer naar Jabeek, nu tijdens de Wijnfeesten.

Zondag 22 oktober 1995 werd er door de vereniging deelgenomen aan het Bondsconcours te Posterholt. Hier werd onder leiding van Jan Kitzen een mooi puntentotaal gehaald van 312 in de superieure afdeling.

In 1996 bracht de fanfare haar laatste bezoek aan Florstadt.

De drumband scoort tijdens het bondsconcours van september 1997. In de derde divisie behaalde de drumband o.l.v. Jo Hanssen 85 punten. Goed voor een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie. De Limburgse titel werd in november 1997 ook behaald met weer 85 punten! Het Nederlands kampioenschap ligt nu op de loer en ook deze titel sleept de drumband in april 1998 binnen!

In de periode 2000-2002 vindt er een grote bestuurswissel plaats. Het grote 12 koppige bestuur maakt plaats voor een uiteindelijk klein 4 koppig dagelijks bestuur en tal van commissies met mandaad.

Gedurende het pinksterweekend van 2,3, en 4 juni 2001 organiseerde de fanfare een concertreis naar Giethoorn. Dit was een voorbereiding voor het naderende concours in het najaar van datzelfde jaar. Helaas vielen de concerten letterlijk in het water, maar er ontstond in dat weekend een sterke groepsband binnen de Jabeekse fanfare.

Op zondag 21 oktober 2001 werd er in de Maaspoort te Venlo deelgenomen aan het Bondsconcours in de superieure afdeling.

Onder leiding van dirigent Jan Kitzen behaalde de fanfare maar liefst 318,5 punten. Goed voor een ruime eerste prijs!

Na een dirigentschap van 15 jaar, droeg Jan Kitzen in 2003 de dirigeerstok over aan Ron Daelemans. Jan Kitzen werd benoemd tot ere-dirigent van de koninklijke fanfare St. Caecilia en er werd een afscheidsfeest gegeven bij dhr. Bemelmans. Hier wordt nu ook jaarlijks de barbecue georganiseerd.

In 2003 neemt de drumband o.l.v. Jo Hanssen wederom deel aan het bondsconcours in de tweede divisie. Dit keer behaald men 77,5 punten. Een tweede prijs.

In 2004 is de fanfare op concertreis geweest naar Bitburg. Daar werden contacten gelegd met een muziekvereniging uit Mötsch, een klein plaatsje in de buurt van Bitburg. Deze muziekvrienden hebben ons in mei 2006 een tegenbezoek gebracht op ons 100-jarig jubileum.

Op zaterdag 20 mei werd een H. Mis gehouden ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum gehouden. Deze mis werd opgeluisterd door de jeugdfanfare.

Gedurende het jubileum zijn voorafgaand aan de receptie, voor de vierde keer in het bestaan nieuwe uniformen uitgereikt. Ook zijn een groot aantal jubilarissen gehuldigd te weten: Thijs Thissen 75 jaar muzikant, Nic Reubsaet, Sjang Diederen en Sjaak Goossens 70 jaar lid,  Theo Cremers 60 jaar lid, Paul Prieckaerts 60 jaar muzikant, Hein Raets 60 jaar lid, Jan Janssen en Math Bronneberg 50 jaar lid, Hub Janssen 40 jaar lid, Sjra Schoffelen, Frans Peters, Robert Cremers, Gyenne Adams en Pierre Spiertz, allen 25 jaar lid.

Op het bondsconcours te Venlo op 14 oktober 2007 behaalde de fanfare onder leiding van Ron Daelemans een gemiddelde van 85,17 punten. Een dikke eerste prijs.

Op de voorjaarsvergadering van 2008 is Pascal Herings met 1 stem tegen als voorzitter gekozen en vanaf juli 2008 staat het orkest onder leiding van dirigent Marc Doomen.

In het najaar van 2008 wordt het 50 jarig jubileum van onze drumband gevierd. De volgende jubilarissen werden daarbij gehuldigd: Hub Dormans, John Teeuwen en Albert Klerks 25 jaar lid.  Mien Knooren en Mia Gorissen 25 jaar lid als actief vrijwilligster. Een bijzonder hulde werd toegebracht aan Dhr. Jo Hanssen die dit jaar precies 50 jaar instructeur is binnen de slagwerkwereld. De afsluiting van het feestweekend ging gepaard met het regionaal districtsfestival van de LBT waaraan vele korpsen deelnamen.

Sinds de zomer van 2009 heeft deze vereniging geen drumband meer. De meerderheid van de leden van de drumband heeft besloten een punt te zetten achter hun lidmaatschap. Helaas heeft dit, na 50 jaar, moeten resulteren in het verdwijnen van een hele drumband.

Op zaterdag 21 november 2009 zijn tijdens de Caecilia avond Maurice Cremers en Patrick Knooren gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. 

Van 23 t/m 25 april 2010 is het orkest op concertreis naar Trier geweest. Samen met Musikverein Mötsch is er een concert gegeven in Bittburg en hebben we de H. Mis in de St. Gangolfkirche in Trier opgeluisterd. Vlak voor de concertreis is bekend gemaakt dat dirigent Marc Doomen na het MFO concert van 19 juni niet meer als dirigent aan onze vereniging verbonden zal zijn. Uit 14 reacties heeft een commissie 3 kandidaten geselecteerd om een gesprek en proefrepetitie mee te houden. Nadat alle kandidaten een proefrepetitie hebben gegeven bleek het volledige orkest zich unaniem uit te spreken. De commissie adviseert het bestuur om Jhon Willems aan te stellen als nieuwe dirigent per september 2010. 

In 2011 vierde de fanfare haar 105-jarig bestaan. Jubilarissen waren Lei Knooren (60 jaar lid), Hein Raats (65 jaar lid), Math Gorissen (70 jaar lid). Jouke Vallinga (40 jaar muzikant) en Paul Prickaerts (65 jaar muzikant).

In 2012 heeft de fanfare met 87 punten het predicaat “Zeer Goed” behaald op het MFO toernooi in Merkelbeek. De uitgevoerde werken “Vitae Aeternum” (Paul Lovatt-Cooper) en “El Camino Real” (Alfred Reed) werden beloond met respectievelijk 88 en 86 punten.

Op het MFO Toernooi in 2013 (Sittard-Leyenbroek) behaalde de fanfare met 85,5 punten het predicaat “Zeer Goed”. De uitgevoerde werken waren “Concertino for Sax Soprano” van Christiaan Janssen (87 punten) uitgevoerd door soliste Ingrid Vromen en “Circe” van Kevin Houven (84 punten). 

In datzelfde jaar ging de fanfare op concertreis naar Aarlanderveen alwaar zij een prachtig concert heeft uitgevoerd in samenwerking met DSS Aarlanderveen.

In 2014 heeft de fanfare samen met harmonie Schinveld als één orkest een concertprogramma van 10 werken uitgevoerd onder leiding van de dirigenten Piet Jeegers en Jhon Willems. Concertlocatie: OC Jabeek. Uitgevoerde werken waren onder meer “Elegy 1” (Jacob de Haan), “Sirocco” (Peter Graham) en “Ouverture to a New Age” (Jan de Haan)

In 2015 heeft onze fanfare samen met fanfare Doenrade als één orkest deelgenomen aan het MFO toernooi in Amstenrade. De uitgevoerde werken waren “Sword of Honour” (Tom de Haes) en “Hymn of the Highlands” (Philip Sparke). Vanaf dat moment was de samenwerking met Doenrade een feit.

In 2016 zijn de fanfares Jabeek en Doenrade voor het eerst gezamenlijk op concertreis geweest, met bestemming Wiesbaden. Mede door de prachtige weersomstandigheden en de geslaagde concertavond zijn de beide orkesten in rap tempo naar elkaar gegroeid.

In datzelfde jaar vierde de fanfare haar 110-jarig bestaan met een groots Galaconcert in Spaanse stijl & heerlijke tapas in de BMV Merkelbeek. Eerder die week is een groot aantal jubilarissen gehuldigd: Math Gorissen (75 jaar bondslid), Hein Raats (70 jaar lid), Paul Prieckaerts (70 jaar muzikant), Jan Janssen (60 jaar lid), Hub Janssen (50 jaar lid), Ingrid Vromen (25 jaar lid), Anieke Schoffelen-Peters (25 jaar lid), Arno Schoffelen (25 jaar lid), Natasja Kroes (25 jaar muzikant), Pascal Herings (25 jaar muzikant), Eefje Veenendaal (15 jaar lid), Irene Eggen (15 jaar lid), Richard Vreuls (15 jaar lid), Leon Bemelmans (15 jaar lid), Mathijs Veenendaal (15 jaar lid).

In 2018 heeft de fanfare een indrukwekkend Matineeconcert georganiseerd in de Stadsschouwburg van Sittard in samenwerking met Philharmonie Zuidnederland. Uitgevoerde werken waren onder meer “Fleodrodum” (Eric Swiggers), “Banks of Doon” (arr. Luc Vertommen) en “Villanelle” (Paul Dukas) samen met de PZN-solist Peter Hoeben op hoorn.

In 2019 is een compilatie van de wereldberoemde musical “Jesus Christ Superstar” tijdens een 2-tal concerten uitgevoerd, in samenwerking met Gemengd Koor Crescendo. Deze concertreeks stond in het teken van het 100-jarig bestaan van Fanfare Doenrade. De positieve reacties vanuit de gemeenschap waren overweldigend.

Later dat jaar is de fanfare op concertreis geweest naar Bad Marienberg. Deze concertreis was zowel muzikaal als sociaal een enorm succes in de kleine gemeenschap van Luckenbach.

In 2020 organiseerde de fanfare in samenwerking met fanfare Merkelbeek een groots Matineeconcert in de Stadsschouwburg van Sittard. Ze zouden daar concerteren als één fanfareorkest. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten en werden diverse restricties van kracht in Nederland. Na de repetitie van 9 maart 2020 ging het land in een lockdown en kon er gedurende een langere periode niet meer samen worden gerepeteerd. 

Vanaf 15 juni werden de repetities eindelijk weer hervat. Het orkest moest zich hierbij aan strenge richtlijnen houden. Onder andere werd een minimale afstand van 2 meter (later: 1,5 mtr) tussen de muzikanten onderling verplicht gesteld.

Op 13 juli werd na een periode van 10 jaar afscheid genomen van dirigent Jhon Willems. De voorjaande jaren konden we ter afsluiting van het muzikale seizoen altijd fijn buiten musiceren. Dit jaar gelukkig ook, maar dan in de vorm van een “afscheidsconcert” en op een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Vanaf 21 september 2020 staat het orkest onder leiding van Stan Beckers (1991). De start was van korte duur. Na de digitale beeld-/geluidopname van een “muzikale kerstgroet” medio december, om onze achterban een hart onder de riem te steken, ging het land weer in een strenge lockdown. Deze keer duurde deze bijna 6 maanden. Op 3 mei 2021 kon de fanfare eindelijk weer repeteren.

Op 18 juli 2021 vond dat eindelijk het 1ste concert onder leiding van Stan Beckers plaats. Een luchtig brunchconcert op een mooie zondagmorgen. Tijdens dit concert verzorgde onze jeugdige slagwerkgroep hun eerste optreden o.l.v. Henk Martens.

In 2021 waren reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een 2-tal concerten eind 2021 en begin 2022. Helaas mocht het niet baten. Vanaf 29 november werden de repetities stilgelegd door een landelijke avondlockdown. Kort voor de Kerstdagen werd zelfs een algehele lockdown afgekondigd.
Vanaf 17 januari 2022 kon er eindelijk weer worden gerepeteerd – sinds 6 november 2021 was de repetitie allen bereikbaar voor muzikanten met een zogenaamd “coronatoegangsbewijs (CTB”). Vanaf 25 februari 2022 konden repetities weer bezocht worden door iedere muzikant.

Per 1-1-2023 is de nieuwe fusievereniging “Koninklijke fanfare St. Caecilia Jabeek-Doenrade” van kracht.

Dirigenten van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Jabeek

1906 – 1920

Paul Haesen

 

1920 – 1937

Albert v.d. Camp

 

1937 – 1951

Joseph Ruijters

 

1951 – 1951

Ed Doomen

 

1951 – 1960

Mathijs Scheffers

 

1960 – 1962

Jo Joosten

 

1962 – 1979

Jan Diederen

 

1979 – 1987

Wim Sturmans

 

1988 – 2003

Jan Kitzen

ere-dirigent

2003 – 2008

Ron Daelemans

 

2008 – 2010

Marc Doomen

 

2010 – 2020 

Jhon Willems

 

2020 – 

Stan Beckers

 

Je wachtwoord vergeten?

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Inloggen

Ben je lid van de fanfare? Registreer je dan hier voor het ledengedeelte.

  • Minimum lengte van 8 karakters.

Uitloggen